OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Trešdiena, 3. jūnijs
Carnikavas kausi un Kpas kausi 2013


Rezultti
Posmu laiki
Rezultti drukai (.pdf)
Foto


Starta protokoli
Starta protokoli izdrukai (.pdf)

1. Mris

1.1. Attstt tradciju, ik gadu sarkot šs sacensbas, popularizjot aktvu un veselgu brv laika pavadšanu orientjoties gan Carnikavas novada iedzvotju, gan t viesu vid;
1.2. dot iespju sacensbu dalbniekiem nostiprint un paaugstint meistarbu orientšans sport;
1.3. paplašint dalbnieku persongos kontaktus, piesaistt orientšans sportam  jaunus dalbniekus, atbalsttjus un skattjus;
1.4. noskaidrot spcgkos orientieristus dads distancs un vecuma grups  Carnikavas novada iedzvotju, viesu  un OK „Kpa” biedru vid (individuls vrtjums);
1.5. Carnikavas novada sportisk tla veidošana un attstšana.

2. Organizatori un vadba

2.1.Sacensbas organiz Carnikavas novada dome sadarbb ar Orientšans klubu „Kpa”, atbalsttjiem un partneriem;
2.2 sacensbas vada galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva, tlr.29104320;
2.3.galvenais tiesnesis vienpersongi izšir visus iesniegtos strdus un protestus, kurus jiesniedz rakstiski un ne vlk k 30mintes pc oficilo rezulttu paziošanas.

3. Vieta un laiks

3.1. Sacensbas notiek sestdien, 2013.gada 26.oktobr,  Carnikav;
karte

3.2.auto novietošana autostvviet Jras iel, sacensbu centrs blakus stvvietai..
3.3.reistrcija sacensbu viet  no 10.00 ldz 11.30.  Starts 12.00. Apbalvošana 14.00.                       

4.Kartes

4.1. Kartes mrogs grupm 1:10000.Augstumlknes ik pc 2.5m.
4.2. Kartes autori Paulis Brionoks, Indulis Peilns.

5. Sacensbu dalbnieki, vecuma grupas un distances

5.1. Sacensbs var piedalties gan Carnikavas novada iedzvotji, gan citu
reionu iedzvotji atbilstoši distancm un vecuma grupm.
5.2. Dalbnieku grupas:

S10 1.5km 6KP V10 1.5km 6KP
S12 2.4km 8KP V12 2.4km 8KP
S14  3.5km 10KP V14 4.1km 10KP
S16 4.5km 12KP V16 6.9km 16KP
S18 5.6km 13KP V18 8.2km 18KP
S21A 6.9km 16KP V21A 11.2km 21KP
S21B 4.5km 12KP V21B 8.2km 18KP
S35 5.6km 13KP V35 9.1km 19KP
S40 4.8km 12KP V40 9.1km 19KP
S45 4.8km 12KP V45 8.2km 18KP
S50 4.8km 12KP V50 6.9km 16KP
S55 4.8km 12KP V55 6.9km 16KP
S60 4.8km 12KP V60 5.6km 13KP
S65 3.8km 11KP V65 5.6km 13KP
S70 3.8km 11KP V70 4.8km 12KP
S75 3.8km 11KP V75 4.5km 12KP

Kpas biedriem pirms sacensbm jnodod iepriekšj gad izcntie kausi

6. Pieteikšans

 6.1. Dalbnieki piesaks elektroniski  ldz 23.10.2013. plkst. 24.00

ONLINE pieteikans
pieteikto dalibnieku SARAKSTS

   Pieteikumos noteikti uzrdt savu Emit kartes numuru;
 6.2. pieteikties vars ar sacensbu dien starta viet no plkst. 10.30- 11.30 vakantajs viets par  50% paaugstintu dalbas maksu.
 6.3. internet pieteiktajiem dalbniekiem jreistrjas sacensbu viet  no 10.30- 11.30,nomaksjot dalbas maksu.

7. Sacensbu krtba

 7.1  Pieteikšans un reistršans sacensbu viet 10.30-11.30.
 7.2. Starts 12.00;
 7.3. Priekšstarts 2 mintes;
 7.4. Kontrolpunktu leendas uz kartes,  papildus leendas saemamas  starta koridor;
 7.5. Sacensbu apbalvošana plnota 14.00

8.Atzmšans

8.1. Ar  elektroniskajm kartm EMIT;
8.2. Emit re  0.50 Ls (nodrošina OK „Kpa”)

9. Izdevumi un norini

9.1. Dalbas maksas:
SV 10                      1.00 Ls
SV 12-18                 2.00 Ls
SV60 un vec.           3.00 Ls
SV 21-55                  3.50 Ls
9.2. Carnikavas iedzvotjiem jauniešu grups dalba sacensbs bez maksas, pieaugušo grups ar 50% atlaidi;
9.3. izdevumus, kas saistti ar sacensbu organizšanu apmaks Carnikavas novada dome sadarbb ar atbalsttjiem un sponsoriem;
9.4. izdevumus, kas saistti ar piedalšanos sacensbs apmaks paši dalbnieki.

10. Rezulttu noteikšana

10.1. Rezultti tiek noteikti katr dalbnieku grup atseviši;
10.2. Rezultti tiek publicti sacensbu viet cik vien tri iespjams pc katras sacensbu distances finiša.

11. Apbalvošana

11.1.Apbalvo 1.-3.vietu ieguvjus viss vecumu grups, SV 10 grup tiek apbalvoti visi dalbnieki.
11.2. OK „Kpa” biedri izcna ceojošos kausus. Kpas biedriem pirms sacensbm jnodod iepriekšj gad izcntie kausi.
11.3. V50 grup tiek izcnts Aivara Prošenkova piemias ceojošais kauss, ko dv un pasniedz OK „Kpa”.

12. Informcija par sacensbm

12.1.Informcija par sacensbm - tlr.nr.: 29104320, 29494087;
12.2. elektroniski pieteikušos dalbnieku saraksts un rezultti bs pieejami www.sports.carnikava.lv. un www.kapaok.lv;
12.3. sacensbu rezultti tiek publicti Carnikavas sporta centra mjaslap un pašvaldbas informatvaj izdevum  „Carnikavas novada vstis”

13. pašie noteikumi

13.1. Par nepilngadgo sacensbu dalbnieku veselbas stvokli un sagatavotbu konkrts distances veikšanai sacensbu laik atbildgi ir vecki vai pavadošs pilngadgs personas, kuras to apliecina ar savu parakstu reistrcijas anket, saemot sacensbu numurus;
13.2. pilngadgie sacensbu dalbnieki paši atbild par savu veselbas stvokli un sagatavotbu konkrts distances veikšanai;
13.3. dalbniekiem ir aizliegts atstt atkritumus sacensbu viet;
13.4. sacensbu dalbniekiem jievro Dabas park „Piejra” noteikt uzturšans krtba.

14. Serviss

Sacensbu centr darbosies bufete, bs pieejama medicnisk paldzbas un dzeramais dens.Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+